کنترل کیفی

کنترل کیفی

مسئولین فنی شرکت زحل شیمی به طور متناوب در دوره های ارتقاء و آموزشی نوید کیمیای سلامت که توسط سازمان غذا و دارو برگزار می گردد شرکت می کنند، همچنین خطوط تولید و آزمایشگاههای این شرکت به صورت مداوم مورد بازدید بازرسان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو قرار می گیرد.