آلومینیوم ساب استات

Aluminum Subacetate Monobasic

آلومینیوم ساب استات مونو بازیک

لومینیوم استات بازیک)

Al(CH3COO)2OH.xH2O

آلومینیوم ساب استات (آلومینیوم دی استات بازیک) (Aluminum Subacetate) یک ترکیب شیمیایی با فرمول CH3COO)2AlOH.xH2O) و جرم مولکولی (g/mol 162.08 (anhydrous می باشد. نام دیگر این ترکیب، آلومینیوم دی استات منو بازیک است. شکل ظاهری این ترکیب کریستال سفید رنگ می باشد. این ماده در آب نامحلول است. آنیون های این ترکیب متشکل از دو بنیان استات و یک بنیان هیدروکسید است.

دسته: