آمونیوم کلراید

Ammonium Chloride

آمونیوم کلراید

NH4Cl

آمونیم کلراید (Ammonium Chloride) با نام قدیمی نشادر یک ترکیب شیمیایی با فرمول NH4Cl و جرم مولکولی 53.49 g/mol می باشد. نام های دیگر این ترکیب کلرور آمونیم و آمونیم کلرید است. شکل ظاهری این ترکیب کریستال سفید رنگ و بی بو است. این ماده در آب محلول است. روش تولید آن از واکنش مستقیم گاز آمونیاک و اسید کلریدریک می باشد. یکی از روش های شناخته شده تهیه آمونیم کلراید Solvay process بوده که از محلول سدیم کلراید و گاز دی اکسید کربن و گاز آمونیوم  بدست می آید. خاصیت محلول آمونیم کلراید اندکی اسیدی گزارش شده است.

دسته: