استرانسیوم کلراید

استرانسیوم کلراید

Strontium Chloride

SrCl2

استرانسیوم کلراید یک ترکیب شیمیایی با فرمول SrCl2  است.شکل ظاهری این ترکیب به صورت کریستال های سفید است. این ماده در آب بسیار محلول است و انحلال پذیری بسیار اندک در اتانول و استون دارد.جرم مولکولی این ماده 158.53 g/mol (anhydrous),  266.62 g/mol hexahydrate می باشد.

دسته: