تری منیزیم فسفات

Trimagnesium Phosphate

تری منیزیم فسفات

Mg3(PO4)2.xH2O

تری منیزیم فسفات (Trimagnesium Phosphate) یک ترکیب شیمیایی با فرمول Mg3(PO4)2.xH2O و جرم مولکولی g/mol 262.85 anhydrous می باشد. نام دیگر این ترکیب منیزیم فسفات تری بازیک است. شکل ظاهری این ترکیب پودر کریستالی سفید رنگ  است. این ماده در اب محلول است. این ترکیب با اب تبلورهای متفاوتی یافت می شود.

 

دسته: