تری پتاسیم سیترات

Tripotassium Citrate

C6H5K3O7.xH2O

تری پتاسیم سیترات

جرم مولکولی تری پتاسیم سیترات anhydrous) 306.39 g/mol) می باشد. شکل این پودر کریستالی و ظاهر این ترکیب، کریستال سفید رنگ و بی بو است. این ماده در آب محلول است. در حالت تک آبه جاذب رطوبت می باشد. این نمک قلیایی کمتر از 40% پتاسیم دارد.

دسته: