دی آمونیوم فسفات

Diammonium Phosphate

 دی آمونیوم فسفات

NH4)2HPO4

دی آمونیوم فسفات (Diammonium Phosphate (DAP یک ترکیب شیمیایی با فرمول  (NH4)2HPO4 و جرم مولکولی 132.6 g/mol می باشد. شکل ظاهری این ترکیب کریستال سفید رنگ است. این ماده در آب محلول است. این ترکیب به دلیل وجود دو یون آمونیم که به سادگی به آمونیاک تبدیل می شود در حضور ترکیبات  قلیایی  پایدار نیست. این نمک دارای حداکثر 46درصد P2O5 می باشد.

دسته: