دی کلسیم فسفات

Dicalcium Phosphate

دی کلسیم فسفات 

CaHPO4.xH2O

دی کلسیم فسفات (Dicalcium Phosphate) یک ترکیب شیمیایی با فرمول CaHPO4.xH2O و جرم مولکولی  g/mol 136.6 anhydrous  می باشد. نام دیگر این ترکیب دی بازیک کلسیم فسفات است. شکل ظاهری این ترکیب پودر سفید رنگ  است. این ماده در آب نامحلول است. این نمک شناخته شده ترین نمک اسیدی کلسیم و فسفات می باشد، که غالبا بین 0 تا 2 مولکول آب می گیرد.

دسته: