سدیم فرمات

Sodium Formate

سدیم فرمات

CHOONa

سدیم فرمات (Sodium Formate) یک ترکیب شیمیایی با فرمول CHOONa و جرم مولکولی 68.00 g/mol anhydrous می باشد. شکل ظاهری این ترکیب کریستالی سفید رنگ و حداکثر سه مولکول آب تبلور می گیرد. این ماده در آب محلول است.

دسته: