سولفات آهن

Iron Sulfate anhydrous

سولفات آهن خشک

FeSO4

سولفات آهن (Iron Sulfate) یک ترکیب شیمیایی با فرمول FeSO4.xH2O و جرم مولکولی 151.91 g/mol (anhydrous) می باشد. نام دیگر این ماده، فروس سولفات است. شکل ظاهری فرم آبدار آن کریستال سبز رنگ و فرم خشک آن پودری است. این ماده در آب محلول است و از واکنش آهن و اسید سولفوریک بدست می آید. محلول سولفات آهن خاصیت پارامغناطیس دارد. این نمک، ماده مؤثر در جبران فقر آهن در بدن است و به عنوان منبع آهن در واکنش های شیمیایی کاربرد دارد.

Iron Sufate. 7H2O

سولفات آهن

FeSO4.7H2O

دسته: