مس کلراید

Copper Chloride

مس کلراید 

CuCl2.xH2O

مس کلراید (Copper Chloride) یک ترکیب شیمیایی با فرمول CuCl2.xH2O است. نام های دیگر این ماده، مس کلرید و کلرور مس است. به دو صورت خشک به جرم مولکولی 134.45 g/mol و جامد قهوه ای رنگ و ابدار دارای دو ملکول اب به جرم مولکولی 170.48 g/mol و شکل ظاهری کریستال های فیروزه ای رنگ است. این ماده در آب محلول است و به عنوان یکی از نمک های شناخته شده مس در واکنش های شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل داشتن خاصیت پارامغناطیس در اندازه گیری های رزونانس الکترونی مورد توجه قرار گرفته است. این نمک به صورت تجاری از واکنش فلز مس و گاز کلر در محلول آبی تهیه می گردد.

دسته: