منگنز کلراید

Manganese Chloride

منگنز کلراید

MnCl2.xH2O

 

منگنز کلراید (Manganese Chloride) یک ترکیب شیمیایی با فرمول MnCl2.xH2O و جرم مولکولی 125.844 g/mol (anhydrous) می باشد. نام های دیگر این ترکیب کلرور منگنز و منگنز کلرید می باشد. شکل ظاهری این ترکیب کریستال صورتی رنگ  است. این ماده در اب محلول است. روش تهیه این ترکیب از واکنش اکسید منگنز واسید کلریدریک غلیظ گزارش شده است. این ماده به همراه 0 الی 4 مولکول آب تبلور عرضه می شود.

دسته: