منیزیم کلراید

Magnesium Chloride

منیزیم کلراید

MgCl2.xH2O

منیزیم کلراید (Magnesium Chloride) یک ترکیب شیمیایی با فرمول MgCl2.xH2O می باشد. نام های دیگر این ماده منیزیم کلرید و کلرور منیزیم است. این نمک قلیایی به دو صورت خشک به جرم مولکولی 95.21 g/mol و شش مولکول آب به جرم مولکولی 203.31 g/mol می باشد.

شکل ظاهری این ترکیب کریستال سفید رنگ است. این ماده در آب محلول می باشد. این ترکیب در حضور گرما، آب تبلور از دست می دهد بنابراین باید در دمای مناسب نگهداری شود. این ماده از خنثی سازی منیزیم هیدروکسید با اسید کلریدیک تهیه می گردد.

دسته: