نیترات آهن

Ferric Nitrate

آهن نیترات

Fe(NO3)3.xH2O

نیترات آهن (Iron Nitrate) یا فریک نیترات یک ترکیب شیمیایی با فرمول Fe(NO3)3.xH2O و جرم مولکولی g/mol 241.86 anhydrous می باشد و در نهایت 9 مولکول آب تبلور می گیرد. شکل ظاهری این ترکیب متشکل از آهن با عدد اکسایش 3 ٬ کریستال قهوه ای-صورتی رنگ است. این ماده در آب شدیداً محلول است.

دسته: