نیترات استرانسیوم

استرانسیم نیترات

Strontium Nitrate

Sr(NO3)2

نیترات استرانسیم یک جامد بی رنگ است که به عنوان رنگدانه قرمز و نیز اکسنده در صنایع آتش نشانی استفاده می شود. این ماده جامد بلوری و غیر قابل اشتعال است که سوختن مواد قابل احتراق را سریع تر می کند.

دسته: