نیترات نقره

Silver Nitrate

نیترات نقره

AgNO3

نقره نیترات (Silver Nitrate) یا سیلور نیترات یک ترکیب شیمیایی با فرمول AgNO3 و جرم مولکولی  g/mol 169.87 می باشد. شکل ظاهری این نمک هالیدی کریستال سفید رنگ است. این ماده که در آب محلول است جزو شناخته شده ترین شناساگرها برای تشخیص کمی و کیفی کلر و نمکی پرکاربرد به عنوان ماده ی اولیه در سنتز ترکیبات نقره است.

دسته: