نیترات پتاسیم

Potassium Nitrate

KNO3

پتاسیم نیترات

نیترات پتاسیم یک نمک خنثی است که دارای خاصیت اکسندگی می باشد و کاربرد کودی دارد و در ضمن در صنایع غذایی نیز به کار می رود.

نیترات پتاسیم یک ترکیب شیمیایی با فرمول KNO 3 می باشد. نیترات پتاسیم آب را جذب می‌کند و در صورت قرارگیری در هوای آزاد رطوبت می‌گیرد. در بسیاری از سوخت‌های موشک‌ها استفاده می‌شود. همچنین در کودهای شیمیایی به همراه ازت و نیتروژن مخلوط شده و مورد استفاده قرار می گیرد.

دسته: