پتاسیم فرمات

Potassium Formate

پتاسیم فرمات

CHOOK

پتاسیم فرمات (Potassium Formate) یک ترکیب شیمیایی با فرمول CHOOK و جرم مولکولی g/mol  84.11می باشد. شکل ظاهری این ترکیب کریستال سفید رنگ است که اغلب به صورت محلول عرضه می گردد. این نمک قلیایی در آب محلول است.

دسته: