کربنات منیزیم

Magnesium Carbonate

کربنات منیزیم

MgCO3

منیزیم کربنات (Magnesium Carbonate) یک ترکیب شیمیایی با فرمول MgCO3 و جرم مولکولی 84.31 g/mol (anhydrous) می باشد. شکل ظاهری این ترکیب پودر سفید رنگ است. در صنایع غذایی و دارویی کاربرد دارد. این ماده در آب نامحلول است.

دسته: