کلسیم هیدروکسید

Calcium hydroxide

هیدروکسید کلسیم

Ca(OH)2

کلسیم هیدروکسید (Calcium Hydroxide) یک ترکیب شیمیایی با فرمول Ca(OH)2 و جرم مولکولی g/mol 74 می باشد. شکل ظاهری این ترکیب پودر سفید رنگ است و خاصیت قلیایی دارد. این ماده در آب نامحلول و دمای تجزیه شدن این ترکیب بیش از 580 درجه سانتیگراد می باشد.